Trotro stops Achimota new station to Tema community one

Trotro stops Achimota new station to Tema community one in the capital city Accra:

Achimota New Station
Airport Junction
Tema community 18 Junction
Abattoir
Tema Motorway Total
Tema community 9
Tema community 8
Community 4
Tema Site 7
Tema Site 10
Tema Site 20
Tema Community One Market