Aayalolo Tema [Accra East]  through Nungua to Accra

Tema motorway to Kinbu

Sakumono junction to Kinbu

Ashaiman to Accra

Sakumono to Accra